Levering!

Levering

1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de Jabulani Fruits kenbaar heeft gemaakt.

2. Bestellingen die voor 16:00 uur afgerond zijn, zullen in beginsel binnen twee werkdagen worden verzonden. Jabulani Fruits zal bestellingen uiterlijk binnen 30 dagen leveren, tenzij een langere leveringstermijn is overeengekomen. Jabulani Fruits zal tijdig melding maken van vertragingen in de levering.

3. Consument moet direct na levering de producten controleren op juistheid, kwaliteit en houdbaarheid.

4. Consument heeft het recht te ontbinden wanneer levering slechts na deze 30 dagen plaatsvindt of plaats kan vinden zonder dat dit vooraf is overeengekomen. Jabulani Fruits zal bij ontbinding de van consument ontvangen betalingen uiterlijk binnen veertien dagen vergoeden.

5. Het risico van beschadiging of vermissing van producten gaat over op consument op het moment van bezorging aan consument of een door hen vooraf aangewezen derde.

Garanties en Conformiteit

1. Jabulani Fruits biedt geen (aanvullende) garanties met betrekking tot geleverde producten.

2. Jabulani Fruits geeft geen (aanvullende) garantie op kwaliteit en houdbaarheid van de producten, nadat de verpakking door de consument is geopend of na de op de verpakking vermeldde houdbaarheidsdatum.

3. Consument moet de producten conform het bewaaradvies van Jabulani Fruits bewaren en gebruiken. Dit bewaaradvies is te vinden op de website.

4. Indien een gebrek bij de koop dan heeft de consument recht op vervanging van het product, mits consument de levering tijdig, binnen 48 uur na levering, heeft gecontroleerd op juistheid. Alleen wanneer het product niet meer geproduceerd wordt of vervanging de waarde van het product in onredelijke mate overstijgt, mag Jabulani Fruits aanbieden het aankoopbedrag aan de consument aan te vergoeden.

5. Vergoeding of vervanging wegens het gebrek aan een product komt te vervallen indien het gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onzorgvuldig, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag, bewaren op andere wijze dan conform het bewaaradvies of onjuist onderhoud door consument.